English Polski
Zaloguj się
UWAGA: większość informacji na tej stronie jest obecnie nieaktualnych!


Rejestracja w serwisie Scores

Rejestracja do serwisu Scores dostępna jest na tej stronie.

W serwisie może zarejestrować się dowolna osoba. Przy rejestracji należy podać swoje pełne imię i nazwisko. Konta bez tej informacji będą usuwane bez ostrzeżenia. Podobnie jak zgłoszenia zespołów dokonane z takich kont.

Przy rejestracji należy podać też prawidłowy adres e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących serwisu Scores. Adresy wszystkich osób zgłaszających zespół na jakiś turniej zostaną przekazane Zarządowi PSGU, koordynatorom regionów oraz organizatorom turniejów w celu dalszej komunikacji.


Edycja danych konta

Dane swojego konta można edytować klikając swoje imię i nazwisko w prawym górnym strony.

Na stronie konta można zmienić swoje imię i nazwisko, login, adres e-mail oraz hasło (na samym dole). W części "Wyświetlanie menu administracji" można wybrać, dla których turniejów będą wyświetlane po lewej stronie menu administracji (więcej Wyświetlanie menu administracji poszczególnych turniejów). W części "Wyświetlanie turniejów" można wybrać, których turniejów (kategorii, grup) linki będą wyświetlane po lewej stronie w górej części paska nawigacji. Na końcu wyświetlane są uprawnienia użytkownika. Można w każdej chwili zrezygnować z nich klikając X po prawej stronie.


Zgłoszenie zespołu do rozgrywek o Mistrzostwo Polski

Aby zgłosić zespół na dowolny turniej, na który zgłoszenia są przyjmowane przez serwis Scores, należy najpierw zalogować się na swoim koncie. Następnie po lewej odnaleźć menu "Rejestracja zespołów" i wybrać turniej, na który chce się zgłosić.

Strona zapisów jest podzielona na kategorie i/lub na regiony. Należy wybrać odpowiedni formularz i wypełnić dwa pola. W pierwszym wpisuje się nazwę zespołu - taka, jaka ma być wyświetlana w systemie, bez nazwy miejscowości (np. "Frisbnik"). W drugim polu wpisuje się nazwę drużyny/klubu. Jeżeli drużyna była już wcześniej w systemie, po rozpoczęciu pisania pojawi się możliwość jej wyboru z listy - należy wtedy kliknąć odpowiedni wiersz. Jeżeli drużyna jest nowa, należy w to pole wpisać pełną nazwę drużyny wraz z nazwą miejscowości (np. "Frisbnik Rybnik").

Zgłoszenie zostanie zapisane z aktualną datą i godziną oraz nazwiskiem osoby zgłaszającej. Użytkownik, który zgłosił zespół, otrzyma po zakończeniu zapisów na turniej uprawnienia do podania składu swojego zespołu.

Do końca zapisów na turniej można dowolnie edytować zgłoszenia. Błędne zgłoszenia można usunąć i wtedy zgłosić zespół ponownie.

Gdy minie termin zapisów na turniej, nie jest możliwe ani zapisanie się, ani usunięcie zgłoszenia. Ewentualną rezygnację z udziału w rozgrywkach należy zgłosić wtedy Zarządowi PSGU oraz na scores@frisbee.pl.


Uzyskiwanie uprawnień do podania składu zespołu

Uprawnienia do podawania składu otrzymują automatycznie użytkownicy, którzy zgłosili zespoły na turniej przez serwis Scores. Ma to miejsce w ciągu kilku dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Jeżeli podobne uprawnienia chce uzyskać inna osoba z zespołu, powinna wysłać mail ze swoim loginem z serwisu oraz nazwą zespołu na adres scores@frisbee.pl.

Podanie szerokiego składu swojego zespołu

Żeby móc podać skład swojego zespołu należy najpierw: W odpowiednim menu administracji (z nagłówkiem "<nazwa_turnieju> Administracja") należy kliknąć link "Zespół: <nazwa_zespołu>". W przypadku, gdy użytkownik ma uprawnienia do podania składu więcej niż jednego zespołu, link brzmi tylko "Zespoły", a odpowieni zespół można wybrać na następnej stronie.

Na stronie z formularzem do podania składu, należy wpisywać zawodników przestrzegając poniższych zasad:
  • Jeżeli osoba grała już kiedyś w turnieju (nieważne, w której drużynie), który był obsługiwany przez system, należy podać jej nazwisko (i/lub imię, czy jakiś dowolny fragment) i kliknąć "Szukaj". Z listy znalezionych osób (może potrwać kilka sekund, nim lista się zapełni) należy wybrać tę właściwą, klikając odpowiedni wiersz. Następnie "Potwierdź".
  • Jeżeli osoba nie grała na wspomnianych wyżej turniejach (nie ma jej w systemie, nie można jej wyszukać), należy podać jej numer, imię (bez zdrobnień) oraz nazwisko i kliknąć "Dodaj".
  • Błędny wpis można usunąć znakiem "X" po prawej stronie wiersza.
  • Ewentualne zmiany wpisów już dodanych/potwierdzonych, należy potwierdzić przyciskiem "Zapisz". Ten przycisk służy tylko do zapisania zmian w osobach, które są już na liście. Dodawanie i usuwanie osób jest zapisywane automatycznie.
Można też na początku skopiować jeden w wcześniejszych składów danego zespołu. Ta opcja nie jest widoczna, gdy doda się już jakąś osobę lub zespołu o takiej samej nazwie nie ma jeszcze w systemie.


Podanie składu na turniej finałowy

Po zakończonych kwalifikacjach (najpóźniej kilka dni po potwierdzeniu, które zespoły uzyskały awans do turnieju finałowego) osoby, które wpisywały szerokie składy swoich zespołów, otrzymują uprawnienia do podania ostatecznego składu. Link do formularza do podania składu będzie taki sam, jak w przypadku podawania szerokiego składu (patrz Podanie szerokiego składu swojego zespołu).

Domyślnie będzie tutaj już wpisany cały szeroki skład. Zgodnie z Regualminem Mistrzostw Polski ze składu można usunąć dowolną liczbę zawodników oraz dodać maksymalnie trzy (spełniające warunki opisane w Regulaminie). Formularz nie ustawia limitu ani nie weryfikuje dodanych osób. Dlatego należy pilnować się samemu.


Wyświetlanie menu administracji poszczególnych turniejów

Jeżeli menu administracji dla danego turnieju nie jest wyświetlane na pasku nawigacji po lewej stronie, nie oznacza to, że nie ma się odpowienich uprawnień. Być może po prostu dane menu nie jest wyświetlane.

Aby zmienieć ustawienia, które menu administracji są wyświetlane, należy przejść do edycji konta użytkownika (patrz Edycja danych konta) i w części "Wyświetlanie menu administracji" wybrać odpowieni turniej. Turnieje, dla których menu administracji jest wyświetlane, znajdują się po lewej stronie. Zmiany wyświetlania odpowiednich menu można zmienić zaznaczając odpowiednie turnieje i klikając odpowiednio "Skasuj" lub "Dodaj".

Jeżeli użytkownik nie ma żadnych specjalnych uprawnień dla danego turnieju, menu nie jest widoczne, nawet jeśli zostało wybrane do wyświetlania.


Edycja danych zawodników i drużyn

Gdy wejdzie się na stronę formularza do podawania składu (patrz Podanie szerokiego składu swojego zespołu), przy każdym zawodniku można znaleźć link "edytuj", który prowadzi do edycji profilu danego zawodnika. Można tam podać jego dane osobiste oraz wybrać, które z tych danych mają być publiczne. Zachęcamy do podania adresu e-mail, płci oraz daty urodzenia. Dane te nie powinny być zaznaczone do wyświetlania w profilu publicznym, chyba że zawodnik, którego dotyczą, wyrazi na to wyraźną zgodę. Można przesłać też zdjęcie zawodnika.

Na stronie formularza do podawania składu oraz na stronie z listą zespołów, do których ma się uprawnienia, można znaleźć też link do profilów zespołu i drużyny. Drużyna różni się tym od zespołu, że w skrócie drużyna jest na stałe, a zespół jest wystawiany przez drużynę na konkretny turniej. Dlatego warto edytować tylko profil drużyny.


Obowiązki kapitana w czasie turnieju

Należy pamiętać o kilku rzeczach, które pozwolą uniknąć problemów:
  • Przed każdym meczem należy przejrzeć listę zawodników na drugiej stronie protokołu. Osoby, które nie będą grały w danym meczu, należy wykreślić - najlepiej długą kreską przez cały wiersz. Błędne numery należy skreślić i obok podać aktualne. Pod listą należy postawić parafkę, nawet jeśli nie dokonywało się żadnych zmian - jako potwierdzenie przejrzenia listy.
  • Jeżeli którykolwiek zawodnik nie ma koszulki z numerem, należy po każdej asyscie lub każdym zdobytym punkcie podać osobom prowadzącym protokół numer zawodnika.
  • Po meczu należy sprawdzić wynik meczu. Wszelkie uwagi należy zgłosić obsłudze meczu i najlepiej wyjaśnić z kapitanem drużyny przeciwnej.